KOP kevad 2022 – Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal

Olemasolev olukord ja projekti vajalikkus:

Hiiumaal puudub kogu saare väärikas eas elanikkonda kaasav ja elukestvat õpet toetav sündmuste võrgustik. Üle Eesti täidab seda rolli Tartu Ülikooli algatatud
“Väärikate ülikool”. Enamikes maakondades, kus on suurem elanike arv, tegutseb Tartu Ülikooli “Väärikate ülikool” juba enam kui kümme aastat. Igas maakonnas on
Tartu Ülikooli lepingupartneriks erinev organisatsioon – MTÜ, SA või KOV allasutus. Sihtrühm on 50-aastased ja vanemad elanikud, kes moodustavad Eesti rahvastikust
36%. Vanem osa elanikkonnast ei ole vastutus- ja algatusvõimetu mass, kelle ainus roll ja ülesanne ühiskonnas on elus püsimine. Lähedaste, ametnike ja tööandjate
ootused vanematele inimestele käia ajaga kaasas on olnud palju madalamad, kui seda võiks eeldada täiskasvanud vastutusvõimeliste kodanike suhtes. Ootused on aga
olulised. Kellelt ei oota, sellelt ka ei tule. Väärikate ülikool tähendab aktiivset käitumist oma elurajal, märgatates ja huvitudes meie ümber toimuvast. Hästi toimiv
sotsiaalne võrgustik, mis “Väärikate ülikoolis” tekib ja suureneb, on see, mida eraldi toimetavad teised organisatsioonid (Kodukant ja pensionäride ühendus) intensiivselt
ei paku. Selleks, et kaardista hiidlaste huvi järjepidava loengusarja läbiviimiseks ja leida Tartu Ülikoolile järgnevatel aastatel sobiv koostööpartner, algatab Hiiumaa
Kodukant käesoleva, kogu saart hõlmava loengusarja pilootprojekti. Väärikate ülikooli pilootprojekti algatamine toimub Hiiumaa Kodukandi ja ETKA ANDRAS e
täiskasvanuhariduse Hiiumaa tugigrupi ühise ettevõtmisena, kuhu on kaasatud Hiiumaa vallavalitsus, Hiiumaa Ametikool ja Hiiumaa Pensionäride Ühendus MTÜ.
See on meeskonnatöö hea näide.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Hiiumaal toimub sügis-talvisel perioodil mitmekülgse teemavalikuga loengusari ja kaardistatud on võimalikud parterid Tartu Ülikooliga koostöö jätkamiseks. Vanemaealiste elurõõm, huvi oma tervise ja hakkamasaamise vastu on Hiiumaal kasvanud.
Õppimine elu teisel poolel on parandanud omadusi, mis vanusega halvenevad (mõtlemine, reaktsioonikiirus) ning tekitanud huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu. Tihenenud on eakamate omavaheline suhtlus, mis viib kaasa üksindustunde ja toob kaasa elurõõmu. Väärikate ülikool Hiiumaa moodi on levinud üle Hiiumaa ja
muutnud keskea künnise ületanud inimeste elu sisukamaks.
Elukestval õppel on inimeste elus väga oluline roll. Teadmised ja oskused on muutunud abivahenditeks, mis aitavad eluga paremini toime tulla. Loenguprogrammi
koostamisel oleme lähtunud teemadest, mis laiendavad kuulajate teadmisi, aitavad analüüsida oma füüsilise ja vaimse tervise seisundit; leida võimalusi ise oma elu
korraldamiseks; mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ning ka ise neis aktiivselt ja teadlikult kaasa lüüa. Kõige selle juures on aga väga oluline osaleja sotsiaalne seisund. Käies Hiiumaa väärikate ülikooli loengutel, ei tunne inimene end üksi ja eraldatuna, ta kuulub kuhugi, kus on mõttekaaslasi, kus temaga arvestatakse, kus
tema olemust väärtustatakse. Tulemuseks on inimese elujaatav hoiak ning ta otsib ise oma muredele ja probleemidele lahendusi.
Loenguid korraldades selgitame välja milline asutus või organisatsioon oleks Hiiumaal potentsiaalne koostööpartner Tartu Ülikoolile.
Oma tegevuse korraldamisega püüame jõuda iga osalejani, et neid eesmärke ellu viia.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Kuna terve Euroopa vananeb ja inimesed elavad kauem, siis on elukestev õppe vältimatu ja Eestis “Väärikate ülikooli” näol tegevus inimestele huvipakkuv. Mitte
keegi ei taha ennast tunda tõrjutuna, abituna või üksikuna. Hästi toimiv sotsiaalne võrgustik, mis süsteemse ühistegevuse abil tekib ja suureneb, on peamine argument
jätkamiseks. Pilootprojekti käigus saadud tagasiside põhjal saame valida teemasid, millest kõige rohkem huvitutakse. Kui suudame lisaks piisavat huvi äratada
liikumise (kepikõnd, vesi- ja rühmavõimlemine, liikumispäevad …) ja kehalise aktiivsuse vastu, siis on ka vaimne tervis parem ja tulemused kestlikud – väheneb
sotsiaalöötajate koormus ja ka järjekord perearsti ukse taga.
Koostööpartneri leidmine Tartu Ülikooli “Väärikate ülikooli” saarele toomiseks tagab algatatud loengusarja jätkumise järgnevatel aastatel.

Projekti kogumaksumus on 2769,80 eotot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 2059,48 eurot ja Kodukant Hiiumaa omafinantseering 710,32 eurot.

Taotlus

14. septembril toimus Kassari rahvamajas projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” avaüritus ja esimene loeng. Hiiu-Läänemaa päästekeskuse juhataja Hannes Aasma käsitles teemat “Kuidas tegusteda kriisiolukorras? Kuidas saada hakkama kui ei ole elektrit, vett ega muud hädatarvilikku?”. Tal oli kaasas palju näitlikke vahendeid, mille abil toime tulla, kui pole vett, elektrit jne. Lisaks Liisa Pakosta koostatud raamat “Ise oled vana!”, milles võtavad sõna erinevate eluvaldkondade asjatundjad, aga ka lihtsad pensionärid ja mis on täis hästi lahti kirjutatud väärt tarkusi ja nõuandeid.
Osales 31 inimest, kes jäid koolitusega väga rahule ja andsid teada, et said häid näpunäiteid. L. Tikk tõi esile vajaduse moodustada oma külas näiteks kümnest naabrist koosnevad grupid ja leppida kokku teavituse kord juhuks, kui asi võtab tõsise pöörde. Hannes Aasma kiitis mõtte heaks.
Osalejad leidsid, et eakatele sobib koolitusteks varasem kellaaeg, et pimedaks ajaks koju jõuda.
Järgmised koolitused/loengud toimuvad:
– 12. oktoobril kell14.00 Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis “Õppimine hoiab vaimu virgena” . Lektor Vilma Tikerpuu.
– 28. oktoobril kell14.00 Kõpu külamajas Kadi Kiiveri loeng “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”.