Hiiumaa külade jõud muutuvas ajas

Lühikokkuvõte: Projekti raames planeeritavad tegevused jaotuvad kaheks.
1.Tegevus: Hiiumaa Kodukandi juhatuse tegevussuutlikkuse arendamine. Projekti eksperdid Külaliikumine Kodukant koolituskeskusest viivad Kodukant Hiiumaa juhatusega läbi analüüsi, mille käigus vaadatakse üle juhatuse liikmete rollid, juhatuse töökord, organisatsiooni tegevuse dokumentatsioon jm ja seejärel koostatakse tegevusplaan katusorganisatsiooni juhtimissuutlikkuse tagamiseks.
2. Tegevus: Hiiumaa Kodukandi liikmeskonna teadmiste ja oskuste arendamine. 2.1 Kahepäevane õppereis Avinurme (külaelu ja külamajade edendajad, külavanemad, KOV-ide esindajad); 2.2 Ühepäevane õppereis Saaremaale Leedri külla (külavanemad, külaelu ja külamajade edendajad, KOV-ide esindajad); 2.3 Viiakse läbi 2 koolitust külaseltside ja valdade koostöö ning kogukonnateenuste arendamiseks;  2.4  Hiiumaa XIII külade päev koos omatoodangu laadaga. 2.5 Kodukandi foorum „Kogukonnatunne. Koostöös kasvab väike, lahkhelides laguneb suur”. (külaelu edendajad, potentsiaalsed ja juba toimetavad külavanemad, KOV-ide esindajad) koos tunnustusüritusega.Peame järjekindlalt aitama kogukondi nende vajaduste otsingul ja leidmisel, suhtluses kohalike omavalitsustega, et kogukond oleks arvestatavaks partneriks kohaliku elu korraldamisel.

Toetuse suurus on 6499 eurot

 

Kysk_logo RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015