Koostöökokkulepe omavalitsustega

Koostöökokkuleppe sõlmimisega lepivad MTÜ Kodukant Hiiumaa ning

Hiiu, Emmaste, Käina ja Pühalepa vallad, kokku järgnevas:

1. Osapooled teevad koostööd järgmistes valdkondades:

* Maa- ja külaelu arendamine

*  Seltsitegevus

*  Vabatahtlik tegevus

*  Kommunikatsioon

2. Koostööpõhimõtted:

* arenguga seotud ühistes küsimustes lähtutakse partnerlussuhetest;

* edendatakse omavalitsuste institutsioonide ja nende partnerite ühiseid koostöösuhteid;

* kogemuste vahetamiseks korraldatakse regulaarselt ühiseid nõupidamisi ja kohtumisi;

* ühiste projektiideede algatamine ja nende realiseerimine;

* arutletakse olemasolevate ja tuleviku prioriteetide üle.

Maa- ja külaelu arengutega seonduvate ühiste küsimuste lahendamisel igas valdkonnas arvestatakse eeskätt saare külaelanike huvidega.

3. Omavahelistes suhetes toetatakse

* omavahelist koostööd ja info vahetust;

* ühiste kultuuriürituste korraldamist;

* ametnike, ekspertide, noorte ja külavanemate kaasamist;

* külamajade majandustegevust soodustavate ühisürituste korraldamist;

* vastastikuste koostöökontaktide ja sõprussidemete loomist ning arendamist saarel tegutsevate erinevate institutsioonide vahel;

* ühiste arengudokumentide koostamist ja täitmist;

* ühiste projektide väljatöötamist ja elluviimist;

* ühise arengu planeerimist.

4.Tegevused

* Oluliste koostööküsimuste lahendamiseks korraldatakse regulaarselt omavahelisi kohtumisi Kodukandi ja valdade juhtide või nende volitatud isikute juhtimisel.

* Kõigis küsimustes, mis on seotud antud leppe elluviimisega, hoiavad osapooled järjepidevaid kontakte.

* Kodukant Hiiumaa juhatus osaleb aastas iga omavalitsuse vähemalt ühel volikogu istungil, arutamaks ühiseid koostöövõimalusi ja vahetades külaelu arengutesse puutuvat informatsiooni.

5. Koostööleppe jõustumine

* Koostöölepe on sõlmitud tähtajatult ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.

* Rekvisiitide muutusest teavitatakse osapooli 15 tööpäeva jooksul. Ametlikku informatsiooni vahetatakse kirjalikult.

* Koostöölepe on allkirjastatud digitaalselt. Leppe tekst on kättesaadav iga osapoole Interneti kodulehel.

 

Ester Tammis

 

 

Tiit Paulus Georg Linkov Omar Jõpiselg Ants Orav
MTÜ Kodukant Hiiumaa juhatuse esimees Emmaste valla vallavanem Hiiu valla vallavanem Käina valla vallavanem Pühalepa valla vallavanem