Hiiumaa kogukonna sidusus läbi Kodukandi uue arengukava

Hiiumaa kogukonna sidusus läbi Kodukandi uue arengukava

 KÜSK vabaühenduste arenguhüppe toetamise taotlusvooru raames sai Hiiumaa Kodukant toetuse projektile „Hiiumaa kogukonna sidusus läbi Kodukandi uue arengukava”.
Projekti  kirjutamiseks oli  selge vajadus:
Hiiumaa elanike arv langeb aasta aastalt. Maaelu ja külade edasikestmine on muutunud tõsiseks probleemiks: külades asustus hõreneb, mistõttu võimalused seal toimetulemiseks muutuvad edaspidi veelgi ahtamaks.

Noored suunduvad põhikooli lõpetamise järel valdavalt tõmbekeskustesse ja rajavad oma perekonna linnas, osalt ka välismaal. Ühendus Kodukant Hiiumaa on saarel ainuke katusorganisatsioon, mis ühendab maa- ja külaelu edendavaid seltse ja kaitseb oma liikmete huve külaelu ja -liikumise tasandil. Oleme kaasatud Hiiumaa oluliste protsesside ja otsuste juurde, kuuludes Hiiumaa Arengukogusse (http://hol.hiiumaa.ee) 2013.a. valmis Hiiumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel Hiiumaa arengustrateegia 2020+, mille eesmärkide elluviimises on meil täita oma osa. Mõistes laiapõhjalise koostöö vajalikkust ja soovides anda oma panus kogukonna sidususe kasvule, peame vajalikuks uuendada Ühendus Kodukant Hiiumaa arengukava (praegune kehtib kuni 2015.).

Projekti raames:

  1. Valmistame ette temaatilise seminari, kus selgitame käesoleva projekti ja uue arngukava eesmärke ning ankeetküsitluse vajadust.
  2. Loome mõttekoja (kuni 7 inimest ja kuhu kuulub igast omavalitsuspiirkonnast vähemalt üks külaelu liider), kes võtavad vabatahtlikult käesoleva projekti eestkõneleja rolli.
  3. Valmistame ette ja viime läbi ankeetküsitluse (360 ankeeti), selgitamaks välja külaelanike sotsiaalsete teenuste  kättesaadavust ja maa/külaelu arendamist vajavaid valdkondi;
  4. Viime läbi koolitused:

4.1.Kogukonnateenused ja tooted kui võimalus ja väljakutse MTÜ-le.( Eesti Külaliikumine Kodukant Koolituskeskus)

4.2.Avalikud teenused, võimalus ja väljakutse MTÜ-dele  (Eesti Külaliikumine Kodukant Koolituskeskus)

4.3.Arengukava koostamise metoodika koolitus, Viktor Rõbtšenko

  1. Viime läbi piirkondlikud koosolekud valdadaes (4) külavanemate ja/või külades tegutsevate vabaühenduste eestkosteühenduse loomiseks.
  2. Viime läbi arengukava koostamise protsessi mõttekoja koosolekud (3), kuhu on kaasatud külaseltside ja KOV-ide esindajad ning külavanemad
  3. Ostame sisse Arengukava koostamise teenuse, milleks on: arengukava koostamise protsessi mõttetalgute ja ajurünnakute läbiviimise juhtimine, saadud tulemuste koondamine, üldistamine ning analüüs. Nende põhjal arengukava dokumendi kokkuseadmine ja kirjutamine, vormistatuna failina, mis antakse üle projektimeeskonnale paljundamiseks ning edastamiseks asjaomastele ringkondadele.
  4. Kokkuvõtete tegemine, suurüritus – arengukava esitlemine.

Ühendus Kodukant Hiiumaa uus arengukava ühendab Hiiumaa seltse ja kohalikke omavalitsusi, kelle sooviks on piirkonna elujõulisus seotuse, kaasamise ja koostöö kaudu.

Arengukava on orienteeritud avatud suhtlemisele ja tulemuslikule tegutsemisele kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste vahel, on kogukonda siduv ning Hiiumaa arengustrateegia 2020+ seisukohalt vajalik.
Projekti eelarve kokku 9709.20  KÜSK toetus 8719.20

Maaelu ja külade edasikestmine on praeguses situatsioonis muutunud tõsiseks probleemiks. Ühendus Kodukant Hiiuma arengukava aastaiks 2011-2015.oli meil esimene ja see tugines paljuski SA Tuuru poolt 2007.a. läbi viidud sotsiaalmajanduslikule uuringulele. Täna tunneme, et me küll tegutseme Kodukandi arengukava raames ja eesmärkide täitmisel, kuid aeg ja olukord on seadnud uued eesmärgid.

Ankeetküsitluste põhjal saab selgema pildi külaelanike (seltside- ja personaalsel tasandil) vajadustest, probleemidest ja ootustest, sotiaalsete teenuste kättesaadavusest ja arendamist vajavatest valdkondadest külaelus.

Ankeetküsitluse tulemusi arvestades ja Kodukandi poolt viimase kahe aasta jooksul valdades läbiviidus ümarlaudade ning jututubade kokkuvõtteid kasutades saame kokku panna Ühendus Kodukant Hiiumaa eesmärgid ja koostada arengukava järgnevateks aastateks. Arengukava koostamise protsessi käigus saadakse ja kogutakse väärtuslikku informatsiooni Hiiumaa, kui terviku, arendusküsimustes.

Kodukant panustas „Hiiumaa arengustrateegia 2020+“ koostamisse kodanikeühiskonna valdkonna arvamusliidrina. Strateegia keskmes on Hiiumaa elanik, kes ongi valdavalt maainimene. Et meie väikese saare tulevik ei jääks tuulte meelevalda, saab Kodukant kaasata kogukonna liikmeid ja vabaühendusi/külaseltse, andes sellega oma panuse avatud ja elujõulise Hiiumaa heaks.

Lõik Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ja Hiiu Maavanema ühispöördumisest: Hiiumaa kogukonna jätkusuutlikkuse saavutamiseks ei piisa igaühe tublist tööst ja individuaalsest edukusest. Vajame järgnevatel aastatel rohkem väärtust loovat koostööd.

Koostatav arengukava lisatakse selle valmimisel „Hiiumaa arengustrateegia 2020+“ dokumendi rakenduskava lisadokumendiks.

Projekti avaüritus toimub 15.mail kl.16.30 Vetsi Tallis.

Ester Tammis, Kodukant Hiiumaa juhatuse liige,

projektijuht

 

Kogukonnatooted ja -teenused

 Arengukava metoodika

 Hiiumaa koolituskava avalikud teenused

Projektijuht Ester Tammise kõne projekti lõpuüritusel 30.03.2015 Tuurus

Lõpuürituse protokoll

Lõpuürituse esitlus

Kodukant Hiiumaa arengukava 2015-2020