KOP sügis 2023 – Vanus ei loe!Elukestev õpe Hiiumaal vol 2

Olemasolev olukord ja ülevaade projektivajalikkusest:
Ühendus Kodukant Hiiumaa sai KOPi 2022. aasta kevadvoorus toetuse pilootprojektile “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal”. Projekti tegevused toimusid 2022. aasta septembrist 2023. aasta märtsikuuni. Pilootprojekti eesmärgiks oli vanema ealiste huvi väljaselgitamine sellise loengusarja vastu ning kaardistada võimalused ja vajadused Tartu Ülikooli “Väärikate ülikooli” loomiseks Hiiumaal.
Loengusarjas osalejaid oli kokku 70 inimest ja loengutel osalemisi oli kokku 195, keskmiselt osales igas loengus 28 inimest ja osalejate keskmine vanus oli 67-68 aastat. Projekti kõrghetkeks oli 20-le aktiivsele
loengusarjas osalejale korraldatud kahepäevane sõit Pärnusse 8. ja 9. märtsil. Sõidu peamine eesmärk oli tutvuda TÜ Pärnu kolledži Väärikate ülikooli tegemistega. Pärnu Väärikate ülikoolist saime palju ideid ja mõtteid kuidas ja millistel teemadel loenguid ka Hiiumaal korraldada. Hea oli näha sellist suurt hulka (ca 450 inimest) õpihimulisi eakaid.
Projektis osalejate tagasisidest tuli välja, et tervena vananemiseks ei piisa inimese enda tahtest ja tegevusest, keskkond peab selleks olema toetav ja võimastav. Osalejad soovivad jätkuõpet, mis nende arvates suurendab tõenäosust olla terve, rahulolev ja õnnelik; õppimine läbi elu aitab säilitada funktsionaalseid võimeid, et saaks tegeleda sellega, mida elus väärtuslikuks peetakse. Oluliseks peeti ka võimekust luua ja
säilitada suhteid, panustada ühiskonda ja kogukonda. Projekti kokkuvõtval piknikul Kuriste seltsimajas kaardistasime soovid edasisteks loenguteks ja õpitubadeks.
Pilootprojektiga Kodukant Hiiumaa kahjuks ei leidnud võimalikku koostööpartnerit, kes oleks valmis samalaadse loengu- või õpisarjaga Hiiumaal jätkama. Selle projektiga jätkame koostööpartneri otsimist, et eakatele suunatud üle-hiiumaaline tegevus ja õpe ei katkeks. Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli loomine Hiiumaal vajab pikemaajalist eeltööd, arvestades Hiiumaa suurust ja rahvaarvu; aga eakate huvi
õppimise vastu on suur ja seepärast tuleb sellega kindlasti edasi tegeleda

Projekti eesmärk ja tulemused:

Hiiumaa eakatele vanuses 50+ on perioodil oktoober 2023 kuni mai 2024 erinevates Hiiumaa kantides läbi viidud kaheksa erinevat õpituba ja loengut, mis on kasvatanud vanemaealiste elurõõmu ja hakkamasaamist ning huvi oma tervise vastu ja arusaamist ühiskonnas toimuvast. Aktiivsemad osalejad on saanud inspireeriva väljasõidu Türi lillelaadale.

Õppimine elu teises pooles parandab omadusi, mis vanusega halvenevad (mõtlemine, reaktsioonikiirus jne), aga samas säilitab huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu. Kokkusaamised Hiiumaa erinevates kantides (külamajades vm keskustes) aitavad eakatel suhelda ja saada tuttavaks suurema hulga inimestega kui oma igapäevane kogukond. Tihedam suhtlus ja uued tutvused aitavad kaasa üksindustunde
vähenemisele ja elurõõmu suurenemisele ning muudavad eakamate inimeste elu sisukamaks.

Elukestval õppel on tänapäeval inimeste elus väga oluline roll. Teadmised ja oskused on muutunud abivahenditeks, mis aitavad eluga paremini toime tulla. Loenguprogrammi koostamisel oleme arvestanud eelmises projektis osalenud õppurite soove ja ettepanekuid, mis aitavad neil säilitada oma füüsilist ja vaimset tervist, mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ning neis ise aktiivselt kaasa lüüa. Loengutel ja õpitubades osalemisega ei tunne eakas end üksi ja eraldatuna vaid tekib tunne, et ma kuulun kuhugi ja mul on mõttekaaslasi, minuga ja minu mõtetega arvestatakse ja neid väärtustatakse. Selle tulemuseks on eakate elujaatav hoiak ning oskus ja tahe ise oma muredele ja probleemidele lahendusi otsida.
Projekti tegevuste teemades on sel korral turvalisus, eakate tervis, juriidilised teemad, liikumine ja käelised tegevused. Loengusari lõppeb aiandusteemaga (K. Vainumäe koduaia külastamine Kärdlas). Osalejate motiveerimiseks ja väikeseks rosinaks tegevustes osalemiseks korraldame aktiivsematele osalejatele inspireeriva väljasõidu Türi lillelaadale 18. mail 2024 koos Kaja Vainumäega
Loengud ja õpitoad on osalejatele tasuta. V
Projektiga “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal vol 2” jätkkab Kodukant Hiiumaa eakatele suunatud loengute ja õpitubade sarjaga, et säilitada vanemaealiste elurõõmu
ja hakkamasaamist ning huvi oma tervise ja ühiskonnas toimuva vastu. Üle Hiiumaa viiakse läbi kaheksa erinevat loengut ja õpituba, mille teemad pakkusid suures osas eelmisel aastal pilootprojektis osalenud eakad ise. Käesoleva projekti teemadeks on turvalisus, tervis, juriidilised teemad, liikumine, käelised tegevused ja aiandus

Projekti kogumaksumus on 1665,20 eurot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 1400 eurot ja omafinantseering 265,20 eurot

Taotlus

Kärdla, 29.11.2023 – valmisolek kriisideks, petukõned ja raha väljapetmised. Esinejad piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa ja Kärdla komandopealik Martin Kõmmus

      

Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis toimunud loengul osales 23 inimest, kes said uusi teadmisi, et vältida ja ära tunda liba- ning raha väljapetmise kõnesid. Loengu teine pool oli pühendatud kriisidele ja nendeks valmisolekule.

Kuriste, 12.12.2023 – valmistume jõuludeks. Rookroonide tegemist õpetas Mae Kivilo

Osalejaid oli 13 (osalejaid oli küll arvuliselt vähem, aga piiranguks oli ruumi suurus) ja valmis palju toredaid rookroone. Enne meisterdama asumist laulsime meeleolu loomiseks üheskoos Ingrid Purge eestvedamisel kaks jõululaulu.

Kõrgessaare, 18.01.2024 – Toolitantsu õpituba, juhendaja Katrin Kivivuori

Peale jõulu- ja aastavahetuse pidusööke õppis ja tantsis Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses 17 eakat toolitantsu.

Hellamaa, 15.02.2024 – Üksindus ja üksildus nii vanadel kui noortel – vestlust ja töötuba juhendas Ingrid Purge

Neljas loeng toimus Hellamaa Perekeskuses, osales 32 inimest. Vestlust ja töötuba juhendas Ingrid Purge.

Hiiumaa vabatahtlike seltsiliste eestvedaja Ingrid Purge rääkis üksindusest ja üksildusest ja selgus, et paljud eakad seda ei koge ja tunne. Laulsime koos mõned laulud ja rõõmsavärvilised õhupallid aitasid suhtlemisel. Erilised tänud Hellamaa Perekeskuse perenaisele Virve Pajole, keda tänasime kevadise lillega.

 

Kassari rahvamaja 28.03.2024 – Vitamiinid ja toidulisandid – kas ja miks, kellele ja millal?  Farmatseut Krista Jaanimägi