Hiiumaa esindajad Eesti külade XIII Maapäevale

Eesti Külade Maapäev on regulaarselt toimuv maaelu edendajate foorum, kus otsustatakse Eesti Külaliikumise Kodukant tegevussuunad järgmiseks kaheks aastaks. Eesti külade XIII Maapäev toimub 26.-28. juulil 2019.a. Räpinas, Põlvamaal. Hiiumaa Kodukant võtab kaasa tegusad inimesed, kes oskavad vaadata tulevikku ja mõistavad, kui oluline on kogukondlik võrgustik, koostöö ja siduvad kohustused kohaliku omavalitsusega.
Selleks korraldasime 20.veebruaril kogukonna arengupäeva, kus selgitasime maapäeva ülesannet ja ülesehitust ja kuulutasime välja Hiiumaa aasta küla 2019, Sõruotsa külade piirkond;

Delegatsiooni liikmetel on kohustus jagada oma kogemusi, aga samas süveneda ka külastuskoha temaatikasse. Nimelt saavad maakonna delegatsioonid ülesande analüüsida ettevõtlust ja ettevõtlikkust 1.päeval külastatavates Põlvamaa piirkondades/kogukondades, mille põhjal toimuvad  arutelud ja viimasel päeval foorum. Kokkuvõtvalt:  sünnivad Maapäeva sõnumid ja Eesti külakogukondade pöördumine Eesti riigijuhtide ja avalikkuse poole  ning Eesti külade sõnum Euroopale (Kodukandi strateegia 2.pt., ettevõttlikkus).

  • Kaasame Hiiumaa valla Aasta küla 2019. võitja, Sõruotsa külade piirkonna, esindajad, kes valdavad tõest pilti külade koostööst, nende rõõmudest ja muredest;
  • Võtame kaasa oma sõnumi ja sümboolika, mida esitleme Hiiumaa maakonna maitsete õhtusöögil telgi ees;
  • Valmistame ette küllaminekud Põlvamaa küladesse, taludesse, ettevõtetesse, kuhu võtame kaasa hiiumaiseid kingitusi;
  • Valmistame ette Hiiumaale omase õhtusöögilaua „Iidlaste maitsed“, mis on traditsioonilise ühisõhtusöögi „Maakondade maitsed“ igat maakonda tutvustav ja iseloomustav osa;

Maapäeval osalemine on Kodukandi arengukavas 10.3 Eesmärk III Koostöö.

Projektiga väärtustame maaelu, tõstame külakogukondades indu ja oskusi, arutame koos murekohti, et kanda külaelu hääl riigijuhtideni. Maaelu liidrid on valmis riigile appi tulema nii kaasa mõtlemise kui -tegutsemisega.
Kaasates maa– ja külaelu eestvedajaid ning vallaametnikke Eesti külade XIII Maapäeva tegevustesse saame  juurde teadmisi uutest võimalusatest, indu ja tahet ise oma küla ja piirkonna elu kujundada.
Alates 1996. aastast on Eesti külaliikumisel oma suursündmus MAAPÄEV ehk külade parlament, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, valdade ja külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäevade kandvaks ideeks on anda külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusi ja teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, omavalitsustele.

Hiidlaste osalemine Maapäeval annab võimalused vahetult osa saada eelpoolnimetatud tegevustest ja protsessidest ning loob eeldused kaasarääkimise võimalusteks, nii et ka meie väikese saare külaelu rõõmud ja mured ning tulevikunägemused leviks meist kaugemale ja leiaks suuremat kandepinda.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Projekti eelarve kokku oli 2353,20 eurot, millest KOPi toetus 1643,20 eurot ja Kodukant Hiiumaa rahaline omaosalus 710 eurot