KOP kevad 2022 – Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal

Olemasolev olukord ja projekti vajalikkus:

Hiiumaal puudub kogu saare väärikas eas elanikkonda kaasav ja elukestvat õpet toetav sündmuste võrgustik. Üle Eesti täidab seda rolli Tartu Ülikooli algatatud “Väärikate ülikool”. Enamikes maakondades, kus on suurem elanike arv, tegutseb Tartu Ülikooli “Väärikate ülikool” juba enam kui kümme aastat. Igas maakonnas on Tartu Ülikooli lepingupartneriks erinev organisatsioon – MTÜ, SA või KOV allasutus. Sihtrühm on 50-aastased ja vanemad elanikud, kes moodustavad Eesti rahvastikust 36%. Vanem osa elanikkonnast ei ole vastutus- ja algatusvõimetu mass, kelle ainus roll ja ülesanne ühiskonnas on elus püsimine. Lähedaste, ametnike ja tööandjate ootused vanematele inimestele käia ajaga kaasas on olnud palju madalamad, kui seda võiks eeldada täiskasvanud vastutusvõimeliste kodanike suhtes. Ootused on aga olulised. Kellelt ei oota, sellelt ka ei tule. Väärikate ülikool tähendab aktiivset käitumist oma elurajal, märgatates ja huvitudes meie ümber toimuvast. Hästi toimiv sotsiaalne võrgustik, mis “Väärikate ülikoolis” tekib ja suureneb, on see, mida eraldi toimetavad teised organisatsioonid (Kodukant ja pensionäride ühendus) intensiivselt ei paku.

Selleks, et kaardista hiidlaste huvi järjepidava loengusarja läbiviimiseks ja leida Tartu Ülikoolile järgnevatel aastatel sobiv koostööpartner, algatab Hiiumaa Kodukant käesoleva, kogu saart hõlmava, loengusarja pilootprojekti. Väärikate ülikooli pilootprojekti algatamine toimub Hiiumaa Kodukandi ja ETKA ANDRAS e täiskasvanuhariduse Hiiumaa tugigrupi ühise ettevõtmisena, kuhu on kaasatud Hiiumaa vallavalitsus, Hiiumaa Ametikool ja Hiiumaa Pensionäride Ühendus MTÜ.
See on meeskonnatöö hea näide.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Hiiumaal toimub sügis-talvisel perioodil mitmekülgse teemavalikuga loengusari ja kaardistatud on võimalikud parterid Tartu Ülikooliga koostöö jätkamiseks. Vanemaealiste elurõõm, huvi oma tervise ja hakkamasaamise vastu on Hiiumaal kasvanud.
Õppimine elu teisel poolel on parandanud omadusi, mis vanusega halvenevad (mõtlemine, reaktsioonikiirus) ning tekitanud huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu. Tihenenud on eakamate omavaheline suhtlus, mis viib kaasa üksindustunde ja toob kaasa elurõõmu. Väärikate ülikool Hiiumaa moodi on levinud üle Hiiumaa ja muutnud keskea künnise ületanud inimeste elu sisukamaks.
Elukestval õppel on inimeste elus väga oluline roll. Teadmised ja oskused on muutunud abivahenditeks, mis aitavad eluga paremini toime tulla. Loenguprogrammi koostamisel oleme lähtunud teemadest, mis laiendavad kuulajate teadmisi, aitavad analüüsida oma füüsilise ja vaimse tervise seisundit; leida võimalusi ise oma elu korraldamiseks; mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ning ka ise neis aktiivselt ja teadlikult kaasa lüüa. Kõige selle juures on aga väga oluline osaleja sotsiaalne seisund. Käies Hiiumaa väärikate ülikooli loengutel, ei tunne inimene end üksi ja eraldatuna, ta kuulub kuhugi, kus on mõttekaaslasi, kus temaga arvestatakse, kus tema olemust väärtustatakse. Tulemuseks on inimese elujaatav hoiak ning ta otsib ise oma muredele ja probleemidele lahendusi.
Loenguid korraldades selgitame välja milline asutus või organisatsioon oleks Hiiumaal potentsiaalne koostööpartner Tartu Ülikoolile.
Oma tegevuse korraldamisega püüame jõuda iga osalejani, et neid eesmärke ellu viia.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Kuna terve Euroopa vananeb ja inimesed elavad kauem, siis on elukestev õppe vältimatu ja Eestis “Väärikate ülikooli” näol tegevus inimestele huvipakkuv. Mitte keegi ei taha ennast tunda tõrjutuna, abituna või üksikuna. Hästi toimiv sotsiaalne võrgustik, mis süsteemse ühistegevuse abil tekib ja suureneb, on peamine argument jätkamiseks. Pilootprojekti käigus saadud tagasiside põhjal saame valida teemasid, millest kõige rohkem huvitutakse. Kui suudame lisaks piisavat huvi äratada liikumise (kepikõnd, vesi- ja rühmavõimlemine, liikumispäevad …) ja kehalise aktiivsuse vastu, siis on ka vaimne tervis parem ja tulemused kestlikud – väheneb sotsiaalöötajate koormus ja ka järjekord perearsti ukse taga.
Koostööpartneri leidmine Tartu Ülikooli “Väärikate ülikooli” saarele toomiseks tagab algatatud loengusarja jätkumise järgnevatel aastatel.

Projekti kogumaksumus on 2769,80 eotot, millest kohaliku omaalgatuse programmi toetus on 2059,48 eurot ja Kodukant Hiiumaa omafinantseering 710,32 eurot.

Taotlus

14. septembril toimus Kassari rahvamajas projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” avaüritus ja esimene loeng. Hiiu-Läänemaa päästekeskuse juhataja Hannes Aasma käsitles teemat “Kuidas tegusteda kriisiolukorras? Kuidas saada hakkama kui ei ole elektrit, vett ega muud hädatarvilikku?”. Tal oli kaasas palju näitlikke vahendeid, mille abil toime tulla, kui pole vett, elektrit jne. Lisaks Liisa Pakosta koostatud raamat “Ise oled vana!”, milles võtavad sõna erinevate eluvaldkondade asjatundjad, aga ka lihtsad pensionärid ja mis on täis hästi lahti kirjutatud väärt tarkusi ja nõuandeid.
Osales 31 inimest, kes jäid koolitusega väga rahule ja andsid teada, et said häid näpunäiteid. L. Tikk tõi esile vajaduse moodustada oma külas näiteks kümnest naabrist koosnevad grupid ja leppida kokku teavituse kord juhuks, kui asi võtab tõsise pöörde. Hannes Aasma kiitis mõtte heaks.
Osalejad leidsid, et eakatele sobib koolitusteks varasem kellaaeg, et pimedaks ajaks koju jõuda.
Järgmised koolitused/loengud toimuvad:
– 12. oktoobril kell14.00 Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis “Õppimine hoiab vaimu virgena” . Lektor Vilma Tikerpuu.
– 28. oktoobril kell14.00 Kõpu külamajas Kadi Kiiveri loeng “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”.

12. oktoobril toimus Kärdla kinosaalis Kodukant Hiiumaa projekti „Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” teine loeng/koolitus teemal “Õppimine hoiab vaimu virgena”. Lektoriteks olid Vilma Tikerpuu ja Hiiumaa Vallavalitsuse ennetusspetsialist Martina Martinson. Et samal päeval algas ka Täiskasvanud õppija nädal, siis tervitas õppijaid ETKA Andras Hiiumaa esindaja Jane Üksik. Osalejaid oli seekord 24.

           

Järgmine loeng/koolitus teemal “Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus” toimub 28. oktoobril Kõpu rahvamajas ja lektoriks on Kadi Kiiver.

28. oktoobril 2022 toimus Kõpu rahvamajas Kodukant Hiiumaa projekti „Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” kolmas loeng „Perekondliku ja kogukondliku mälu olemus. Mälu ja juured, identiteet, eesmärk ja tähtsus”. Lektoriks oli Kadi Kiiver ja eri vanuses osalejaid oli 26. Kuulajad said esmased teadmised kuidas ja kustkohast alustada oma sugupuu uurimisega.  Aitäh Hardale ja Indrekule meeldiva vastuvõtu eest!

        

Teisipäeval, 22.novembril kell 14.00 toimub Valgu Seltsimajas Hiiumaa Kodukandi projekti “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” 4. õpituba “Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus”. Koos tuletame meelde kadrijooksmise kombeid ja kadritoite.
Lektor Helgi Põllo.

22. novembril 2022 toimus Valgu seltsimajas Kodukant Hiiumaa projekti „Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal” neljas loeng „Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus”, lektoriks Helgi Põllo ja osalejaid oli 21. Arutleti pärandkultuuri (või hoopis kultuuripärandi?) teemadel nii perekonna kui ka kogukonna tasandil. Ja et oli lähenemas Kadripäev, kui jooksevad ringi kadrisandid, siis loengu lõpus räägiti ka kadripäevakommetest.

    

24. jaanuaril 2023 kell 16.30-18  Elamuskeskuses Tuuletorn Käina perearst Helve Kansi avatud loeng “Tervena elatud aastad. Mida me saame ise selleks teha”.
Loengusarja toimumist toetab kohaliku omaalgatuse programmi projekt “Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal”