Varasemad projektid

2012. a. saime Leader  meede 1. toetuse projektile

Kodukant Hiiumaa – kümme aastat vabatahtlikku tööd külaelu edendamisel“

Kodukandi 10.aastapäeva eel planeeritavad tegevused on seotud meie arengukavaga.

1. Kodukandi logo konkurss

2. Kogumik „Hiiumaa Kodukandi tegemistest kümne aasta jooksul“

3. Külade edulugusid ning külaseltsi teenuseid tutvustav voldik.

 

2011. a. saime Leader meede 1. toetuse projektile

„Talu toidab pere“

Projekti eesmärk on toetada Hiiumaa maaelu arengut, läbi koolituste ja tegevuste noorte perede jäämist/naasmist maaelu juurde ja kohalike traditsiooniliste talutööde oskuste säilitamist.

See on ühtlasi jätkuks rahvusvahelise heategevusprojekti Heifer International edasiseks  laienemiseks Hiiumaal, et aidata läbi küülikute- ja lambakasvatuse maal toime tulla.

Tegusad külad, tugev Hiiumaa
 
Projekti eesmärgiks oli luua toimiv koostöövõrgustik Hiiumaa Kodukandi , külaseltside ja kohalike omavalitsuste vahel. Sihtgruppideks ja kasusaajateks saare külad, külakogukonnad ja Hiiu maakond tervikuna.Neljas vallas viidi koos vallavalitsustega läbi küla arengukava koostamise koolitused ning töötati välja mudel KOVide ja külakogukonna koostöö tõhustumiseks maakonna ulatuses.