Oska hoida oma kogukonda ja aidata abivajajat

Koostöös Hiiumaa politsei – ja päästeametiga on kasvanud külakogukonna teadlikkus turvalise elukeskkonna loomisel. Külarahvas on õppinud ennetama ohte ja reageerima õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele tulemuslikult. Külad on õppinud ennast ise valvama, nad tunnevad oma inimesi ja teavad võimalusi, kuidas kriisi korral koos tegutseda. On kujunenud hoiak, et koostöös kohalike inimeste ja riigi esindajatega on meie keskkond turvalisem. Esmaabikoolituste tulemusena oskavad oskavad inimesed õnnetuse korral oma pereliikmeid/naabreid…  aidata, abi kutsuda ja toimida abi saabumiseni õigesti, et halvimat ära hoida.

Projekt hõlmab kogu Hiiu maakonda. Projekti sihtrühmaks on küla- ja alevike kogukonnad (lapsed, tööealised, eakad) ja hajali külades elavad inimesed. Projekti tegevused on suunatud riskide hindamisele ning  sihipärasele selgitus- ja koolitustööle, et läbi koolituste, tiheda suhtlemise ja hooliva hoiaku kujundamise kasvatada oma piirkonna suutlikkust turvalisuse tagamisel ja terviseriskide hindamisel.

Koostöös külakogukondadega sünnib ühine taju probleemidest ja nende lahendusest. On oluline tunda oma küla inimesi ja teada nende (tervise)probleeme, luua oma küla „telefoniraamat“, osata anda esmaabi ja kutsuda vajadusel abi väljaspoolt. Õpetame elanikke hindama oma kodukoha riske,  arendeame hoolivust ja märkamist ning oskust kriisiolukorras õigesti tegutseda:  Mida teha,  kui on vaja abi, teavet ja kontakte, et saaksime omavahel suhelda? Kuidas toimida kutsumata külaliste puhul, kes külades liikluseeskirju ja elanike kodurahu rikuvad? Kuidas teha selgeks eakale külaelanikule, et suitsuandur kodudes on vajalik? Kuidas leida abi üksikute vanurite vanade elektrijuhtmete väljavahetamise murele? Kuidas aidata pääste- või politseimasina juhil leida ülesse õige küla ja talu? Kuidas saada lahti hulkuvate koerte probleemist? Kuidas toimida, kui pereliikmel/külainimesel on märgatav ja tõsine terviseprobleem?

Seos siseturvalisuse arengukavaga p.2.4. „vaja on kogu ühiskonna pingutusi, et õnnetusi vältida ja nende tagajärgesid vähendada“ p.2.5. „Ennetuses on oluline võrgustikupõhine lähenemine ja koostöö nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil“. P.6.1. Turvalisemad kogukonnad ning olukorra analüüsist tulenevad vajadused.

KÜSKi toetus projektile on 1783,70 eurot

„Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”.