KÜSKi projekt “Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava”

Postitatud 14/04/2020

KÜSKi projekt “Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava”

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ poolt KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvooru esitatud projektitaotlus „Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava“ rahuldati täies mahus.

Hiiumaa Kodukandi arengukava (2015-2020) aeg saab käesoleval aastal ümber. Uue strateegia koostamisele eelneb analüüs, millega selgitame välja mis on külade jaoks oluline, kuhu tahame jõuda ja kuidas seda saavutada. Projektiga alustame uue strateegia koostamise protsessi.

Tegevuskavas aastateks 2021-2025 püstitab Hiiumaa Kodukant kaks eesmärki:

  • Luua mudel, kus külaselts ja külavanem toimetavad koos, mille tulemusena suureneb külakogukonna võimekus osaleda oma elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides;
  • Omavalitsuses on välja kujunenud külade/kogukondade kaasamise ja koostöö mudelid (koostöölepe Hiiumaa Kodukandiga, külaelu komisjon, külaelu toetav ametnik).

Projekti käigus analüüsime külaseltside tänast tegevust, selgitame välja nägemuse külaelu vajadustest, probleemidest ja ootustest tulevikuks. Projekti tegevuste põhjal sõnastame tegevuskava dokumendi, mis aitab tõsta külakogukondade võimekust osaleda oma elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides, edendada koostööd kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel ning luua suuremat sidusust Hiiumaa Kodukandi liikmete võrgustikus.

Maaelu piiratud ressursside tingimustes on edu eelduseks oskus kaasata ja koostööd teha. Külade ja omavalitsuse ning külade omavaheline koostöö on võtmeteguriks külakogukondade huvikaitse teostamisel.

Seisame selle eest, et Hiiumaa küla oleks elamiseks suurepärane paik, kus tegutseb elurõõmus, ettevõtlik ja ühtehoidev kogukond. Külaelu areng – see on kogukonna kokkuleppe küsimus.

Organisatsiooni tegevustel on otsene seos Hiiumaa valla arengukavaga 2035+ 1. Valitsemine. Meede 4. Külaelu ja mittetulunduslik koostegevus on väärtustatud ning külades on loodud hea elukeskkond. Vallas on kodanikuühiskonda ja vabatahtlike kaasamist soodustav keskkond. https://vald.hiiumaa.ee/arengukava

Projekti terviktekst on üleval Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ kodulehel www. kkh.ee

Projekti tegevustega on alustatud, veebiküsitlus on koostamisel ja see saadetakse kuu lõpupäevil välja.  Küll aga võivad seoses eriolukorraga muutuda seminaride ja koolituste ajad. KÜSK on pikendanud projekti tegevuste perioodi 31.augustini.

Hoidkem üksteist!

Ester Tammis,

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ juhatuse liige, projektijuht