Tunnusta vahvaid vabakonna esindajaid Hiiu maakonnas!

Postitatud 30/10/2015

Tunnusta vahvaid vabakonna esindajaid Hiiu maakonnas!
Hiiumaa kodanike ja kodanikuühenduste tunnustamine 2015

Eesmärk ja taust

Hiiumaa kodanike ja kodanikuühenduste tunnustamise eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ning väärtustada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas. Soovime selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada. Tunnustamisürituse kutsus ellu 2012. a  Ühendus Kodukant Hiiumaa ja 2013 aastal liitus sellega Sihtasutus Tuuru.

Tunnustused  ja nende väljaandmise kriteeriumid

Parima kodanikuühenduse tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2015. a on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile ning ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele.

Uuenduslik algatus tunnustus antakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepärane eeskuju teistelegi.

Koosmeelekandja tunnustus antakse kodanikuühendus(t)ele, kelle koostöö  algatus on kandnud head vilja. On lahendanud kohalikke probleeme, sünnitanud sektoritevahelist koostööd.

Pärandikandja tunnustus antakse kodanikealgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, on saavutanud laia sotsiaalse mõju ja, kes on kaasanud oma tegevustesse kogukonna mitmete  põlvkondade liikmeid.

Parima vabatahtliku organisatsiooni nimetus antakse ettevõttele või avaliku sektori asutusele, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust.

Parima vabatahtliku tiitliga  tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna  sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös.

Kodanikuühiskonna toetajaks nimetatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Hiiumaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

 Kandidaatide esitamine

Kandidaate saavad esitada kodanikeühendused, omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust saavad  avalikustada.

Ettepanekuid ootame kuni 6. novembrini 2015.

 Varem tunnustatud

Parim kodanikuühendus MTÜ Hiiumaa Jalgpall, MTÜ Hiiumaa Lastekaitseühing ja Hiiu Purjelaeva Selts

Uuenduslik algatus  MTÜ Tubala Anagama, MTÜ Hiiumaa Kino ja Hiiumaa taluturuke

Pärandikandja MTÜ Kassari Haridusselts, EELK Reigi Jeesuse kogudus ja Hiiumaa Kultuuri Selts

Koosmeelekandjad Orjaku Külaselts, Mittetulundusühing Kassari Haridusselts ja Margit Kääramees

Parim vabatahtlik Andres Laanejõe

Parim vabatahtlik organisatsioon MTÜ Kuulikodu ja Kaitseliidu Hiiumaa malevkond

Kodanikuühiskonna toetaja  Ludmilla Träder ja Hiiumaa Sõprade Selts

 

Hindamine

Hindamiskomisjoni kuuluvad:

·        Ühendus Kodukant Hiiumaa esindajad

·        Sihtasutus Tuuru esindajad

·        HOL esindaja

Hindamiskomisjonil on õigus kaasata  hindamisel sõltumatuid eksperte.

Tunnustuse väärinud kodanike ja kodanikuühenduste väljakuulutamine

Parimate tunnustamine toimub 26. novembril 2015. a Hiiumaa Kodanikeühenduste tunnustamispäeval.
Parimad avalikustatakse Hiiumaa veebiväravas hiiumaa.ee,  Ühendus Kodukant Hiiumaa ja Sihtasutus Tuuru koduleheküljel.

Kõigis kategooriates tunnustatakse parimaid tänukirjaga.

Lisainfo:  Kaja Hiis, SA Tuuru, MTÜ konsultant, tel 4622800, 5109255, info@tuuru.edu.ee

Ester Tammis, Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse esimees, tel 5648 7057, info@vetsitall.ee

Tunnusta